Η πολιτική πρόσβασης χρηστών στην ΕΥ θα οριστικοποιηθεί κατά την διάρκεια της υλοποίησης της πράξης και αποτελεί παραδοτέο πακέτου εργασίας της πράξης. Για τον
σκοπό αυτό δημιουργήθηκε οδικός χάρτης ενεργειών για την οριστικοποίηση των κατηγοριών και της πολιτικής πρόσβασης
. Ο οδικός χάρτης αυτός χάρτης περιλαμβάνει:

Ορισμός κατηγοριών πρόσβασης
Πρόσβαση βασισμένη στην επιστημονική αριστεία, ενδιαφέρον αγοράς (non proprietary, proprietary access). Προβλέπεται να συμπεριληφθούν και οι δύο κατηγορίες.
Πρόσβαση απλής ή πολλαπλών επισκέψεων, πρόσβαση μεγάλης διάρκειας Προβλέπεται να συμπεριληφθούν και οι τρεις κατηγορίες. Η μορφή της
πρόσβασης μεγάλης διάρκειας θα οριστικοποιηθεί κατά την διάρκεια υλοποίησης
.
Πρόσβαση μιας ομάδας ή κοινοπραξιών. Προβλέπεται να συμπεριληφθούν και οι δύο κατηγορίες.
Πρόσβαση εκτός εγκαταστάσεων ΕΕΥ (mobile access) – CH έρευνα.

Ορισμός χρόνου πρόσβασης
Μονάδα χρόνου πρόσβασης. Για λόγους ευλυγισίας θα επιλεγεί μικρή μονάδα π.χ. 8 ώρες.
Κατανομή χρόνου πρόσβασης εξωτερικών και εσωτερικών χρηστών. Θα αποφασιστεί κατά την διάρκεια υλοποίησης της πράξης.
Μέγιστός και ελάχιστος χρόνος πρόσβασης ανά κατηγορία Ελάχιστος θα είναι η μονάδα χρόνου πρόσβασης. Το πιθανότερο είναι πως δεν θα υπάρχει άνω όριο.


Ορισμός διαδικασιών πρόσβασης και αλληλεπιδράσεων
Προβλέπονται υποβολή πρότασης χρήστη, έλεγχος τεχνικής επάρκειας, έλεγχος για θέματα ασφάλειας, κρίση προτάσεων (για προτάσεις επιστημονικής αριστείας),
επιλογή προτάσεων, καθορισμός εγκατάστασης υλοποίησης της πρότασης, αλληλεπίδραση με τον χρήστηπροετοιμασία και χρονοδιάγραμμα πρόσβασης,
παρακολούθηση αποτελεσμάτων πρόσβασης, στατιστικά και βάση δεδομένων αποτελεσμάτων πρόσβασης, παρακολούθηση δημοσίευσης, διάδοσης και προβολής
αποτελεσμάτων
. Η διαδικασία ελέγχεται από την επιτροπή πρόσβασης σε συνεργασία με εκπροσώπους των χρηστών. Το παραπάνω σχήμα θα οριστικοποιηθεί κατά την
διάρκεια υλοποίησης της πράξης
.


Νομικά θέματα
Δικαιώματα πρόσβασης, πνευματικά δικαιώματα, προστασία δεδομένων, εμπιστευτικότητα, ευθύνη, τέλη πρόσβασης. Θα οριστικοποιηθούν κατά την
διάρκεια υλοποίησης της πράξης
.


Βοηθητικές ενέργειες και εκπαίδευση
Προβλέπετε διευκόλυνση χρηστών σε θέματα ταξιδιού, διαμονής, εκπαίδευση σε θέματα ασφάλειας και περιβαλλοντολογικής προστασίας. Λεπτομερείς διαδικασίες
θα προσδιοριστούν κατά την διάρκεια υλοποίησης της πράξης
.