Συστήματα λέιζερ

 • Ti:Sapp Ι
  Κεντρικό μήκος κύματος: 800 nm
  Ισχύς κορυφής: 20 TWatt
  Διάρκεια παλμού: 20 fs
  Ρυθμός εκπομπής παλμών:10 Hz
 • Ti:Sapp ΙΙ
  Κεντρικό μήκος κύματος: 800 nm
  Ισχύς κορυφής: 0.1 TWatt
  Διάρκεια παλμού: 30 fs
  Ρυθμός εκπομπής παλμών:1 kHz

 Δευτερογενείς πηγές

 • Γραμμή τρένου παλμών attosecond
  Ισχύς κορυφής: 20 GWatt
  Φασματική περιοχή: 80 nm-35 nm
  Χρονικά χαρακτηριστικά: Τρένο παλμών ~500 attosecond, Διάρκεια περιβάλλουσας 10 fs
  Ρυθμός εκπομπής τρένων:10 Hz
 • Γραμμή τρένου παλμών attosecond
  Ισχύς κορυφής: 100 ΜWatt
  Φασματικό εύρος: 80 nm-35 nm
  Ρυθμός εκπομπής τρένων:1 κHz
 • Γραμμή ακτινοβολίας υπεριώδους κενού υψηλής έντασης κορυφής συνεχούς φάσματος (πύλη πόλωσης)
  Ενέργεια παλμού: 100nJ
  Φασματική περιοχή: 80 nm-20 nm
  Ρυθμός εκπομπής:10 Hz

Σταθμοί εργασίας 

 • Δύο σταθμοί μελέτης υπερταχείας δυναμικής στην αέρια φάση
  Διατάξεις:
  Φασματογράφος χρόνου πτήσης μάζας ιόντων
  Φασματογράφος χρόνου πτήσης μάζας ηλεκτρονίων
  Φασματογράφος ηλεκτρονίων (μαγνητική φιάλη)
  Φασματογράφος ακτινοβολίας υπεριώδους κενού
  Γραμμή άντλησης-ανίχνευσης ( γραμμή καθυστέρησης υπεριώδους κενού-υπεριώδους κενού, υπέρυθρου-υπεριώδους κενού, βήμα: 1nm)
 • Σταθμός μελέτης υπερταχείας δυναμικής στη συμπυκνωμένη ύλη
 • Σταθμός μικροσκοπίου ιόντων
  Χωρική διακριτική ικανότητα: 1μm
 • Σταθμός «κβαντικού φασματογράφου αρμονικών»

Σταθμός ευθυγράμμισης μορίων με fs λέιζερ