Συστήματα Λέιζερ

 • Ti:Sapp
  Κεντρικό μήκος κύματος: 800 nm
  Διάρκεια παλμού: 35 fs
  Με 2 γραμμές
                 Γραμμή I
  Ενέργεια παλμού: 2 mJ
  Ρυθμός εκπομπής παλμών: 1 kHz
  Γραμμή II
  Ενέργεια παλμού: 50mJ
  Ρυθμός εκπομπής παλμών: 50 Hz
 • FIANIUM FP1060-5-fs
  Κεντρικό μήκος κύματος: 1064nm
  Μέση ισχύς: 5W
  Διάρκεια παλμού: <220 fs
  Ρυθμός εκπομπής παλμών: 80 MHz

Δευτερογενείς πηγές 

 • 2 συστήματα χρονικής φασματοσκοπίας ακτινοβολίας THz
  Ρυθμός εκπομπής παλμών: 1 kHz
  Πεδίο κορυφής: 200 kV/cm
  Σύστημα I: Λειτουργεία σε ανάκλαση
  Σύστημα II: Λειτουργεία σε διέλευση

Και τα δύο συστήματα συνδυάζονται με δέσμες άντλησης-ανίχνευσης ορατού και κοντινού υπέρυθρου

 • Πηγή ακτινοβολίας THz υψηλής ισχύος
  Ρυθμός εκπομπής παλμών: 50 Hz
  Πεδίο κορυφής: 1 MV/cm

Σταθμοί εργασίας / όργανα

 • Σταθμός μίκρο- και νάνο- μηχανικής
  Aerotech Nanopositioners (x-y AXES): ANT130-XY, (z AXIS): ANT95-L-Z
 • Φασματογράφος Andor
 • Αυτοσυσχετιστής ενός παλμού
 • Lock-in amplifiers SR810 & SR830