Συμμετέχοντες: ΙΤΕ (ΙΗΔΛ, ΙΜΣ, ΙΥΜ, ΙΜΒΒ, ΙΠ), ΙΔΡΥΜΑ ΟΡΜΥΛΙΑ.

Συντονιστές: Ν. Παπαδόπουλος, Γ. Καραγιάννης

Η συνεργατική έρευνα αποβλέπει αφενός στην τεχνολογική ενίσχυση υπάρχουσας οργανολογίας και μεθοδολογιών για την μελέτη, συντήρηση, τεκμηρίωση της ΠΚ, αφετέρου σε επιστημονική ανάπτυξη νέων καινοτόμων και αξιόπιστων εργαλείων που θα επιτρέψουν στους χρήστες/μελετητές να προσεγγίσουν τις απαιτητικές ερευνητικές προκλήσεις στον τομέα της επιστήμης της ΠΚ.

Εν συντομία, πραγματοποιούνται ενέργειες για τις ακόλουθες γραμμές ανάπτυξης:

– Αναβάθμιση μεθοδολογιών και οργανολογίας ανάλυσης και διάγνωσης με έμφαση στην επαύξηση των δυνατοτήτων φορητών συσκευών και διατάξεων για εφαρμογές πεδίου και εκ του μακρόθεν (remote) ανάλυση-απεικόνιση αντικειμένων ΠΚ.

– Βελτίωση των σταθμών εργασίας και εμπλουτισμός αυτών με κατάλληλα διαγνωστικά εργαλεία με σκοπό τη διασφάλιση αξιόπιστων εφαρμογών συντήρησης

– Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Ανάλυσης αρχαίου DNA από Βιολογικά Αρχαιολογικά Ευρήματα

– Ενίσχυση της έρευνας αναφορικά με την γεω-διασκόπηση και τις υποβρύχιες μεθόδους έρευνας εκμεταλλευόμενοι νέα όργανα και τις μεθόδους συλλογής δεδομένων/ανάλυσης.

– Ανάπτυξη προηγμένης υποδομής υποβρύχιας αρχαιολογίας μέσου βάθους με βάση προηγμένες μεθοδολογίες ακουστικής (ΙΥΜ)

– Εφαρμογή της Ψηφιακής Υποδομής και των διεθνών προτύπων και καλών πρακτικών που αφορούν επιστημονικές εργασίες  των μελών της Εθνικής Υποδομής