Τα προσωπικά δεδομένα σας (email ή/και όνομα) πρόκειται να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά από το ΙΤΕ για τις ανάγκες διοργάνωσης της της «Ημερίδα διάχυσης και ενημέρωσης αναφορικά με τις υπηρεσίες που προσφέρονται από την Ερευνητική Υποδομή
  HELLAS-CH.gr (e-rihs.gr)». Τα εν λόγω δεδομένα δεν διαβιβάζονται ούτε κοινοποιούνται σε τρίτους. Στο πλαίσιο αυτό, το ΙΤΕ δύναται να διατηρεί τα προαναφερθέντα δεδομένα για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για το σκοπό για τον οποίο συλλέγονται, εκτός εάν περεταίρω διατήρηση προβλέπεται ή απαιτείται από το νόμο.

  Το ΙΤΕ ακολουθεί όλες τις νόμιμες διαδικασίες για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτές ορίζονται από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (2016/679/ΕΕ) και κάθε σχετική ρύθμιση του εθνικού δικαίου. Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι με βάση τον ως άνω Κανονισμό έχετε δικαίωμα πρόσβασης, ενημέρωσης, διόρθωσης, επικαιροποίησης ή ακόμα και διαγραφής των ως άνω προσωπικών δεδομένων σας. Επίσης, έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

  Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας μπορείτε να επικοινωνείτε με τους διοργανωτές της Ημερίδας στο email: laserart@iesl.forth.gr
  Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο ΙΤΕ, μπορείτε να επισκεφθείτε τον ιστότοπό του (https://www.forth.gr) ή να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του ΙΤΕ στο dpo@admin.forth.gr

  Συμφωνώ με τα παραπάνω

  Κατά τη διάρκεια της «Ημερίδα διάχυσης και ενημέρωσης αναφορικά με τις υπηρεσίες που
  προσφέρονται από την Ερευνητική Υποδομή HELLAS-CH.gr (e-rihs.gr)» θα θέλαμε να παρέχουμε ένα ασφαλές, παραγωγικό και φιλόξενο περιβάλλον σε όλους τους συμμετέχοντες. Επομένως, προτού προχωρήσουν στην παρακολούθηση της διαδικτυακής ημερίδας, όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει να λάβουν υπόψη τις ακόλουθες αρχές και οδηγίες που αποτελούν τον Κώδικα Δεοντολογίας της διοργάνωσης.

  Αρχές και οδηγίες:

  Επικοινωνήστε ανοιχτά, μιλήστε χωρίς να κρίνετε και υποστηρίξτε την ποικιλομορφία ιδεών και απόψεων
  • Αναγνωρίστε τη συμβολή των άλλων
  • Προσπαθήστε για περιεκτική, διαφανή και γόνιμη επικοινωνία
  • Να είστε πρόθυμοι να μοιραστείτε και να μάθετε από την Ημερίδα
  • Να πρυτανεύσει η λογική, ο σεβασμός και η συνεργασία ενώ μιλάτε και ακούτε
  • Αποφύγετε τις προσωπικές επιθέσεις, να σέβεστε τους άλλους συμμετέχοντες και να κρίνετε τις ιδέες και όχι το άτομο που τις παραθέτει
  • Παρακαλούμε να κλείνετε τον ήχο σας όταν δεν μιλάτε και να μην διακόπτετε τον ομιλητή

  Αναμένουμε από όλους τους συμμετέχοντες στην ημερίδα να αποφύγουν απαράδεκτη συμπεριφορά όπως παρενόχληση (π.χ. προσβλητικά σχόλια, λεκτικές απειλές ή αιτήματα), εκφοβισμό ή διάκριση για οποιοδήποτε λόγο (φυλή, φύλο, ταυτότητα και έκφραση φύλου, ηλικία, σεξουαλικός προσανατολισμός, αναπηρία, εμφάνιση, εθνική καταγωγή, εθνικότητα ή θρησκεία). Επιπλέον, απαγορεύεται η καταγραφή της ημερίδας ή μέρους αυτής, χωρίς την προηγούμενη άδεια των διοργανωτών. Έχετε τη δυνατότητα να κρατάτε σημειώσεις ή στιγμιότυπα οθόνης (screenshots) από την ημερίδα, αλλά μόνο για προσωπική χρήση και όχι για περαιτέρω δημοσιοποίηση.
  Κατά τη διάρκεια της διαδικτυακής ημερίδας, εάν κάποιος παρατηρήσει απαράδεκτη συμπεριφορά, πρέπει να ενημερώσει αμέσως τους διοργανωτές στο παρακάτω e-mail : laserart@iesl.forth.gr

  Συμφωνώ με τα παραπάνω